hormoni

# NUME ANALIZĂ PREȚ
1 PTH 40,00 RON
2 ACTH 40,00 RON
3 Vitamina D 80,00 RON
4 TSH 40,00 RON
5 FT4 40,00 RON
6 T4 40,00 RON
7 fT3 40,00 RON
8 T3 40,00 RON
9 AAT TPO 40,00 RON
10 TSH 40,00 RON
11 FT4 40,00 RON
12 T4 40,00 RON
13 fT3 40,00 RON
14 T3 40,00 RON
15 AAT TPO 40,00 RON
16 AAT Tg 40,00 RON
17 FSH 40,00 RON
18 LH 40,00 RON
19 Estradiol 40,00 RON
20 Cortizol 40,00 RON
21 Progesteron 40,00 RON
22 Prolactină 40,00 RON
23 Testosteron 40,00 RON
24 Free testosteron 40,00 RON
25 DHEA-S 40,00 RON
26 Insulină 40,00 RON
27 Free-beta HCG 40,00 RON
28 HCG total 40,00 RON
29 Dublu test 40,00 RON
30 Triplu test 40,00 RON
31 Peptid C 40,00 RON
32 GH 40,00 RON
33 IGF 1 60,00 RON
34 Vitamina B12 40,00 RON
35 Acid folic 40,00 RON
36 Calcitonină 40,00 RON
37 17 OH Progesteron 40,00 RON